กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

28 กันยายน 2566 เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 28 กันยายน 2566 
       พระมหากองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย  เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ
พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
    ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่  พระอุดมวชิรมงคล
ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต