กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

28 กันยายน 2566เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชพัชรธรรมเมธี (ลักษณะ กิตฺติญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 
       พระมหากองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย  เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ
พระราชพัชรธรรมเมธี (ลักษณะ กิตฺติญาโณ)
 เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
    ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่  พระราชพัชรธรรมเมธี
ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ