กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

27 กันยายน 2566 เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร โชติวโร ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดระนอง

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 
       พระมหากองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและ 
      ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระนอง
      ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง
เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ
ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ให้ พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร โชติวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดระนอง
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่
พระราชระณังควชิรมุนี
ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนอง