กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

27 กันยายน 2566 เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระครูอุปนันทโสภณ(โสภณ โสภโณ พธ.บ.)

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 
       พระมหากองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและ 
      ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระนอง
      ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง
เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระครูอุปนันทโสภณ(โสภณ โสภโณ พธ.บ.)
เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รองเจ้าคณะจังหวัดระนอง
ณ วัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง